Learning via Subtitling:
Software & Processes for Developing
Language Learning Material based on Film Subtitling
Minerva
Home PageDocument LibraryEvent CalendarUser ForumsWeb LinksSite MapFAQ_MENU_LABEL_LOGIN
30.10.20
  Αναζήτηση
Home PagearrowΣχετικά με το έργο

EnglishRomanaSpanishportuguesehungarianΕλληνικά

HOU
CTI
Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)
The Transilvania University of Brasov (UTBv)
University of the Algarve (UALG)
Roehampton University
University of Pecs
 

Γενικά Εκτύπωση E-mail

Γίνεται όλο και πιο προφανές στους καθηγητές και ερευνητές ξένων γλωσσών πως δεν υπάρχει μόνο μία εγγυημένη μέθοδος διδασκαλίας και πως απαιτείται ποικιλία τεχνικών μέσων και μεθόδων σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Πλέον μπορούμε να πούμε πως το οπτικοακουστικό υλικό με το πλούσιο περιεχόμενό του είναι ένα ισχυρό εργαλείο εκμάθησης που δίνει κίνητρο, προσελκύει το ενδιαφέρον και διακρίνεται για την αμεσότητά του που ευνοεί την ακουστική επεξεργασία. Ομως οι χρήστες πρέπει να εκπαιδευτούν για να αποκτήσουν στρατηγικές ενεργητικής παρακολούθησης ώστε να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το οπτικοακουστικό υλικό, κάτι που πολλές φορές δεν γίνεται, ελλείψει κινήτρου. Γι’ αυτό τον λόγο απαιτούνται εργαλεία και μέθοδοι, όπως αυτά που προτείνονται εδώ, για να ξεπεραστεί η παθητικότητα του εκπαιδευόμενου όταν χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό στην τάξη.     

Συγκεκριμένα, αυτή η προσέγγιση έχει σα σκοπό να καλύψει την ανάγκη για:

·       Δημιουργία δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργητική μάθηση, όπου πολιτιστικά στοιχεία ενσωματώνονται με ένα τρόπο αυθεντικό και ελκυστικό και οι μαθητές προσλαμβάνουν γλωσσικά δεδομένα στο αυθεντικό τους περιβάλλον.

·      Παραγωγική χρήση των πολυμέσων, που έχουν κεντρικό, ουσιαστικό και όχι επιφανειακό ρόλο στις δραστηριότητες  

·       Δημιουργία επαναχησιμοποιήσιμων δραστηριοτήτων που απαιτούν ελάχιστη εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστών από τους εκπαιδευτές οι οποίοι και αναπτύσσουν τις δραστηριότητες.

·       Εγκυρότητα της μεθοδολογίας ανάπτυξης και μεταφερσιμότητα μεταξύ διαφόρων γλωσσών και εκπαιδευτικών συστημάτων.  

Στην προτεινόμενη δραστηριότητα ζητείται από τον μαθητή, μετά από μερικές εισαγωγικές δραστηριότητες, να δημιουργήσει υποτίτλους ή να ολοκληρώσει ατελείς υποτίτλους για τη σκηνή μιας ταινίας, η οποία έχει επιλεχθεί σύμφωνα με τα ειδικά παιδαγωγικά κριτήρια του καθηγητή. Το αποτέλεσμα της δραστηριότητας (το υποτιτλισμένο κομμάτι), σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες στην αίθουσα διδασκαλίας ξένων γλωσσών, είναι πρακτικό και χειροπιαστό δεδομένου ότι η δουλειά του μαθητή παρέχει ένα πραγματικό προϊόν που μπορεί να παρουσιαστεί και να δοθεί και σε άλλους μαθητές και καθηγητές.   

Διαβάστε περισσότερα...
 
Αποτελέσματα Εκτύπωση E-mail

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν από τους εταίρους αλλά και από άλλα ιδρύματα,
καθηγητές ξένων γλωσσών, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους. Τα αποτελέσματα θα είναι:

1. Ένα παιδαγωγικό μοντέλο για τη δημουργία δραστηριοτήτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το μοντέλο αυτό θα παρέχει το πλαίσιο βάσει του οποίου θα σχεδιάζονται οι δραστηριότητες. Θα καθοριστούν τα βασικά σημεία για ένα λεπτομερές σχέδιο μαθήματος, ένα αφαιρετικό σχεδιάγραμμα των δραστηριοτήτων και θα προσδιοριστούν οι ακαδημαϊκοί στόχοι. 


2. Ένα λογισμικό για τη δημιουργία δραστηριοτήτων εκμάθησης ξένων γλωσσών που βασίζονται στον υποτιτλισμό και προορίζεται για χρήση από τους μαθητές στην αίθουσα (βλέπε ενότητα «Το περιβάλλον του LvS» .


3. Δραστηριότητες για την εκμάθηση γλωσσών για Πορτογαλικά, Ουγγρικά, Ρουμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά και Αγγλικά.

Ακολουθεί μια επιγραμματική περιγραφή μιας πιθανής δρστηριότητας αυτο-εκμάθησης με το LvS
- Ο μαθητής διαβάζει τις οδηγίες και ξεκινά τη δραστηριότητα. Στο παράθυρο των οδηγιών μπορεί να έχει μια
προεπισκόπηση των δραστηριοτήτων διαβάζοντας την περίληψη της ταινίας και απαντώντας σχετικές ερωτήσεις
ανάπτυξης ή πολλαπλής επιλογής.
- Ο μαθητής μπορεί να παρακολυθήσει το απόσπασμα (διακόπτοντας, επανεκκινώντας, πηγαίνοντας μπροστά, κλπ)
όσες φορές θέλει. Ο μαθητής προσθέτει/τροποποιεί τους υπότιτλους και βλέπει το απόσπασμα με αυτούς τους υπότιτλους,
τους αποθηκεύει και τους στέλνει στον καθηγητή.
- Ο καθηγητής κάνει σχόλια και παρατηρήσεις που στέλνει στο μαθητή
- Ο μαθητής χρησιμοποιεί τους διορθωμένους υπότιτλους και βλέπει ξανά το απόσπασμα.


4. Ένα workshop για την προώθηση του έργου, την διάχυση των αποτελεσμάτων του.


5. Μια διαδικτυακή πύλη για i) την προώθηση του έργου, την διάχυση των αποτελεσμάτων (π.χ. παρουσίαση των αποτελεσμάτων, σύνδεση με σχετικές δραστηριότητες, υλικό σχετικό με την καλύτερη χρήση) ii) τον συντονισμό του έργου και επικοινωνία των εταίρων ( πρόσβαση σε έγγραφα του έργου, δραστηριότητες και σχεδιασμός, συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και πιθανών χρηστών) iii) φόρουμ συζήτησης και διάχυση τεχνογνωσίας ανάμεσα στους χρήστες του LvS και iv) να λειτουργήσει σαν πλατφόρμα για ηλεκτρονική εκμάθηση με λειτουργίες και εργαλεία για τη διαχείριση μαθημάτων, συνεργατική μάθηση με τη βοήθεια υπολογιστών, αποθήκευση, διαμοίραση και δημοσίευση. Η διαδικτυακή πύλη θα διατηρηθεί κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του έργου.


6. Μια βιβλιοθήκη με αποσπάσματα βίντεο κατάλληλα για υποτιτλισμό που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία δραστηριοτήτων σε διάφορες γλώσσες και για διάφορα επίπεδα γνώσης μιας γλώσσας. Η φύση των αποσπασμάτων θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της αναφοράς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τη χρήση ταινιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς (βλέπε παράγραφο 5.3).


7. Ένας οδηγός  για τη χρήση του λογισμικού για διδασκαλία και εκμάθηση (εγχειρίδιο χρήσης).

 
Αναμενόμενος Αντίκτυπος Εκτύπωση E-mail

 Απευθείας οφέλη θα υπάρχουν για:

• Τους καθηγητές πανεπιστημίων που συμμετέχουν, οι οποίοι θα εμπλουτίσουν τις διδακτικές τους τεχνικές με τις δραστηριότητες υποτιτλισμού. Το γεγονός ότι το λογισμικό δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών, θα κάνει πιο εύκολη την εκμάθηση της χρήσης του από τους καθηγητές ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν εύκολα μόνοι τους για να αναπτύσσουν υλικό.
• Τους φοιτητές πανεπιστημίων που συμμετέχουν και οι οποίοι θα ασχοληθούν με τις νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο υπάρχον εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να εισάγουν μικρές αλλαγές στη διαδικασία που ακολουθείται αλλά οι προοπτικές που διαγράφονται με την εισαγωγή νέων θεωριών στην εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Η ελεύθερη διανομή των αποτελεσμάτων του έργου (λογισμικό ανοιχτού κώδικα, οδηγός, βιβλιοθήκη αποσπασμάτων ταινιών κλπ) στη διαδικτυακή πύλη του έργου και η διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και του workshop στο τέλος του έργου αναμένεται να ωφελήσουν και τις ακόλουθες ομάδες:


• καθηγητές και μαθητές σε ιδρύματα που δεν συμμετέχουν στο έργο: φροντιστήρια ξένων γλωσσών, πανεπιστήμια, σύνδεσμοι καθηγητών ξένων γλωσσών κλπ, θα ωφεληθούν από τη χρήση του λογισμικού και του εκπαιδευτικού μοντέλου, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες.
• Ερευνητές που ασχολούνται με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα με τη χρήση νέων τεχνικών στην εκμάθηση και διδασκαλία ξένων γλωσσών όπως είναι οι δραστηριότητες με υποτιτλισμό.
• Ομάδες ανάπτυξης λογισμικού σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρίες ενεργές στον τομέα που με τη σειρά τους θα κινητοποιηθούν να αναπτύξουν περαιτέρω τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του εργαλείου.   

Περισσότερα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:


• Από εκπαιδευτική άποψη, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από πολλούς καθηγητές (πανεπιστήμια, σχολές ξένων γλωσσών, σύνδεσμοι καθηγητών ξένων γλωσσών κλπ) ακόμα και μετά τη λήξη του έργου που θα οφείλεται στο ότι i) τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ii) δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο γνώσης στη χρήση υπολογιστών από τους καθηγητές για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο και να αναπτύξουν τέτοιες δραστηριότητες, iii) δίνεται δυνατότητα στους καθηγητές να διευρύνουν τις εμπειρίες τους και να διαμορφώσουν νέα άποψη για τη χρήση νέων τεχνολογιών για δραστηριότητες μέσα στην τάξη και iv) η υποστήριξη πολλών γλωσσών από το εργαλείο.
• Από ακαδημαϊκή άποψη το έργο θα αποτελέσει μια εμπεριστατωμένη επιστημονική πηγή για πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.
• Από τεχνική άποψη η προσφορά του εργαλείου στη μορφή λογισμικού ανοιχτού κώδικα αναμένεται να ενθαρρύνει ομάδες ανάπτυξης λογισμικού σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρίες που ενεργοποιούνται στον τομέα να αναπτύξουν περισσότερο το εργαλείο και να εμπλουτίσουν τις δυνατότητές του.

 
Στόχοι Εκτύπωση E-mail

Οι βασικοί παιδαγωγικοί και τεχνικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Να αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για εκμάθηση ξένων γλωσσών με βάση τον υποτιτλισμό
  • Να ωθήσει καθηγητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στην ανάπτυξη υλικού για την εκμάθηση τηε Ελληνικής, Ουγγρικής, Ρουμανικής, Πορτογαλικής και Ισπανικής γλώσσας σαν ξένες γλώσσες. 
  • Να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό σε πανεπιστημιακά προγράμματα.
  • Να αξιολογηθεί το υλικό τόσο από την πλευρά των καθηγητών όσο και από την πλευρά των μαθητών.
  • Να αναλυθεί η διαδικασία της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και να προταθεί μια συγκεκριμένη βέλτιστη διαδικασία  για  το σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων.
  • Να διαχυθούν τα αποτελέσματα του έργου με i) τον σχεδιασμό και τη λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης για την αποτελεσματκή επικοινωνία των εταίρων και την προβολή των αποτελεσμάτων, ii) την προβολή των αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα μέσα από δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια, iii) τη διανομή του λογισμικού με τη μορφή ανοιχτού κώδικα στους ενδιαφερόμενους, iv) την ενσωμάτωση του LvS στο πρόγραμμα σπουδών των συμμετέχοντων πανεπιστημίων, v) την οργάνωση ενός workshop τον Σεπτέμβριο του 2008. 
 Design and Implementation: CTI
To deploy this web portal, certain open source products have been utilized, under the terms of the GNU/GPL.
Please see the detailed copyrights list.
Terms of Use